Политика конфиденциальности
1.Жалпы ережелер
Дербес деректерді өңдеу саясаты "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" (жалғасы — Дербес деректер туралы заң) Қазақстан Республикасының 2013 жылдың 21 мамырдағы № 94-V Заңының талаптарына сәйкес жасалды және "United Kingdom" ЖШС (жалғасы- Оператор) қабылдайтын дербес деректерді өңдеу тәртібін және дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды айқындайды.

1.1. Оператор өзінің жеке деректерін өңдеу кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтауды, оның ішінде жеке өмірге, жеке және отбасылық құпияға қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғауды өз қызметін жүзеге асырудың маңызды мақсаты мен шартын қояды.
1.2. Оператордың дербес деректерді өңдеуге қатысты саясаты (жалғасы -Саясат) оператордың comicconastana.kz/ веб-сайтына кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратына қолданылады.

2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар
2.1. Дербес деректерді автоматтандырылған түрде өңдеу-есептеу техникасы құралдарының көмегімен дербес деректерді өңдеу.
2.2. Дербес деректерді блоктау-дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (өңдеу дербес деректерді нақтылау үшін қажет болған жағдайларды қоспағанда).
2.3. Веб-сайт-графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ компьютерлер мен дерекқорларға арналған бағдарламалардың жиынтығы, олардың желілік comicconastana.kz/. мекенжай бойынша интернет желісінде қолжетімділігін қамтамасыз етеді.
2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі-дерекқордағы дербес деректердің жиынтығы және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдар.
2.5. Дербес деректерді иесіздендіру-нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты пайдаланушыға немесе дербес деректердің өзге субъектісіне тиесілігін анықтау мүмкін болмайтын әрекеттер.
2.6. Дербес деректерді өңдеу-жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, қол жеткізуді) қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе дербес деректермен осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген әрекет (операция) жиынтығы, жеке деректерді иесіздендіру, бұғаттау, жою, өшіру.
2.7. Оператор- дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және/немесе жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеудің мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, дербес деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын заңды немесе жеке тұлға.
2.8. Жеке деректер- comicconastana.kz/ веб-сайттың белгілі бір немесе анықталған пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат .
2.9. Тарату үшін дербес деректер субъектісі рұқсат берген дербес деректер —дербес деректер туралы заңда көзделген тәртіппен тарату үшін дербес деректер субъектісі рұқсат берген дербес деректерді өңдеуге келісім беру арқылы, дербес деректер субъектісі дербес деректер субъектісі берген адамдардың шектеусіз тобына қолжетімділік (жалғасы — тарату үшін рұқсат етілген дербес деректер).
2.10. Пайдаланушы- comicconastana.kz/кез келген веб-сайтқа кіруші.
2.11. Дербес деректерді ұсыну-белгілі бір адамға немесе белгілі бір адамдар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған әрекеттер.
2.12. Дербес деректерді тарату-тұлғалардың белгісіз тобына дербес деректерді ашуға (дербес деректерді беру) немесе шектеусіз тұлғалар тобының дербес деректерімен танысуға, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында дербес деректерді жариялауға, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде орналастыруға немесе дербес деректерге қандай да бір өзге тәсілмен қол жеткізуге бағытталған кез келген іс-әрекет.
2.13. Трансшекаралық дербес деректерді беру-дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке немесе шетелдік заңды тұлғаға беру.
2.14. Дербес деректерді жою- нәтижесінде дербес деректер дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, қайтарымсыз жойылатын және/немесе дербес деректердің материалдық жеткізгіштері жойылатын кез келген іс-әрекеттер.

3. Оператордың негізгі құқықтары мен міндеттері
3.1. Оператор құқылы:
— Дербес деректер субъектісінен дербес деректерді қамтитын дұрыс ақпаратты және/немесе құжаттарды алуға;
— Дербес деректер субъектісі дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алған, сондай-ақ дербес деректерді өңдеуді тоқтату туралы талаппен өтініш жіберген жағдайда, Оператор Дербес деректер туралы заңда көрсетілген негіздер болған кезде Дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы;

— егер Дербес деректер туралы заңда немесе Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында қарастырылмаған болса, дербес деректер туралы Заңда және оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілерде көзделген міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету үшін қажетті және жеткілікті шаралардың құрамы мен тізбесін дербес айқындау.
3.2. Оператор міндетті:
- Дербес деректер субъектісіне оның өтініші бойынша оның дербес деректерін өңдеуге қатысты ақпарат беруге;

- ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыру;

— дербес деректер туралы Заңның талаптарына сәйкес дербес деректер субъектілерінің және олардың заңды өкілдерінің өтініштері мен сұрауларына жауап беру;
- дербес деректерді өңдеуге қатысты осы Саясатқа шектеусіз қол жеткізуді жариялау немесе өзге де жолмен қамтамасыз ету;
— дербес деректерді оларға заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, дербес деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, ұсынудан, таратудан, сондай-ақ дербес деректерге қатысты өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шаралар қабылдау;

— дербес деректерді беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді) тоқтату, дербес деректер туралы заңда көзделген тәртіппен және жағдайларда дербес деректерді өңдеуді тоқтату және жою;
- Дербес деректер туралы заңда көзделген өзге де міндеттерді орындау.

4. Дербес деректер субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттері
4.1. Дербес деректер субъектілерінің құқығы бар:
- ҚР өзге де заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, оның дербес деректерін өңдеуге қатысты ақпарат алуға құқылы. Мәліметтерді Оператор дербес деректер субъектісіне қолжетімді нысанда ұсынады және мұндай дербес деректерді ашу үшін заңды негіздер болған жағдайларды қоспағанда, оларда дербес деректердің басқа субъектілеріне қатысты дербес деректері болмауға тиіс. Ақпараттың тізбесі және оны алу тәртібі дербес деректер туралы Заңда белгіленген;
- оператордан оның дербес деректерін нақтылауды, оларды блоктауды немесе жоюды, егер дербес деректер толық емес, ескірген, дәл емес, заңсыз алынған немесе өңдеудің мәлімделген мақсаты үшін қажет болып табылмаса, талап етуге, сондай-ақ өз құқықтарын қорғау жөнінде заңда көзделген шараларды қабылдауға;
- тауарлар, жұмыстар мен қызметтер нарығында өткізу мақсатында дербес деректерді өңдеу кезінде алдын ала келісім шартын ұсыну;
- дербес деректерді өңдеуге, сондай-ақ келісімді кері қайтарып алып, дербес деректерді өңдеуді тоқтату туралы талапты жіберуге;
- дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға немесе оның дербес деректерін өңдеу кезінде Оператордың заңсыз әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне сот тәртібімен шағымдануға;
- ҚР заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға
4.2. Дербес деректер субъектілері:
- Операторға өзі туралы сенімді деректерді ұсыну;
- Операторға өзінің дербес деректерін нақтылау (жаңарту, өзгерту) туралы хабарлау.
4.3. Операторға өзі туралы анық емес мәліметтерді немесе дербес деректердің басқа субъектісі туралы мәліметтерді соңғысының келісімінсіз берген тұлғалар өз ісіне ҚР заңнамасына сәйкес жауапты болады.

5. Дербес деректерді өңдеу принциптері
5.1. Дербес деректерді өңдеу заңды және әділ түрде жүзеге асырылады.
5.2. Жеке деректерді өңдеу нақты, алдын-ала анықталған және заңды мақсаттарға жетумен шектеледі. Дербес деректерді жинау мақсаттарына сәйкес келмейтін дербес деректерді өңдеуге жол берілмейді.
5.3. Өңдеу бір-бірімен үйлеспейтін мақсаттарда жүзеге асырылатын дербес деректерді қамтитын дерекқорларды біріктіруге жол берілмейді.
5.4. Оларды өңдеу мақсаттарына жауап беретін дербес деректер ғана өңдеуге жатады.
5.5. Өңделетін дербес деректердің мазмұны мен көлемі көрсетілген өңдеу мақсаттарына сәйкес келуі керек. Өңделетін дербес деректердің оларды өңдеудің мәлімделген мақсаттарына қатысты артықтығына жол берілмейді.
5.6. Дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректердің дәлдігі, олардың жеткіліктілігі, ал қажет болған жағдайда дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қатысты өзектілігі қамтамасыз етіледі. Оператор толық емес немесе дәл емес деректерді жою немесе нақтылау бойынша қажетті шараларды қабылдайды және/немесе олардың қабылдануын қамтамасыз етеді.
5.7. Дербес деректерді сақтау дербес деректер субъектісін айқындауға мүмкіндік беретін нысанда, егер дербес деректерді сақтау мерзімі тарапы, пайда алушы немесе кепілгер дербес деректер субъектісі болып табылатын Қазақстан Республикасының Заңында, шартта белгіленбесе, дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап ететіннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады. Өңделетін дербес деректер, егер заңда өзгеше көзделмесе, өңдеу мақсаттарына қол жеткізгеннен кейін немесе осы мақсаттарға қол жеткізу қажеттілігі жоғалған жағдайда жойылады не иесіздендіріледі.

6. Дербес деректерді өңдеу мақсаттары
Өңдеудің мақсаты
пайдаланушыға веб-сайттағы қызметтерге, ақпаратқа және/немесе материалдарға қол жетімділікті қамтамасыз ету
Дербес деректер
Тегі, аты, жөні
элекрондық пошта
Құқықтық негіздер
Оператордың жарғылық (құрылтай) құжаттары
Оператор мен дербес деректер субъектісі арасында жасалатын шарттар
Дербес деректерді өңдеу түрлері
Дербес деректерді жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, жою және иесіздендіру
Электрондық пошта мекен-жайына ақпараттық хаттарды жіберу

7. Дербес деректерді өңдеу шарттары
7.1. Дербес деректерді өңдеу дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін өңдеуге келісімімен жүзеге асырылады.
7.2. Дербес деректерді өңдеу "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңында көзделген мақсаттарға қол жеткізу үшін, Операторға жүктелген функцияларды, өкілеттіктер мен міндеттерді жүзеге асыру үшін қажет.
7.3. Дербес деректерді өңдеу сот төрелігін жүзеге асыру, сот актісін, Қазақстан Республикасының Атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамасына сәйкес орындалуға жататын басқа органның немесе лауазымды адамның актісін орындау үшін қажет.
7.4. Дербес деректерді өңдеу тарапы не пайда алушы немесе кепілгер дербес деректер субъектісі болып табылатын шартты орындау үшін, сондай-ақ дербес деректер субъектісінің бастамасы бойынша шарт немесе дербес деректер субъектісі пайда алушы немесе кепілгер болып табылатын шарт жасасу үшін қажет.
7.5. Дербес деректерді өңдеу Оператордың немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру үшін не дербес деректер субъектісінің құқықтары мен бостандықтары бұзылмаған жағдайда қоғамдық маңызы бар мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет.
7.6. Дербес деректерді өңдеу дербес деректер субъектісі не оның өтініші бойынша шектеусіз адамдар тобына қол жеткізу (жалғасы — жалпыға қолжетімді дербес деректер) жүзеге асырылады.
7.7. Заңға сәйкес жариялануға немесе міндетті түрде ашылуға жататын дербес деректерді өңдеу жүзеге асырылады.

8. Дербес деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа да түрлерінің тәртібі
Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарын толық көлемде орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды іске асыру жолымен қамтамасыз етіледі.
8.1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және уәкілетті емес тұлғалардың дербес деректеріне қол жеткізуін болдырмайтын барлық шараларды қабылдайды.
8.2. Қолданылып жүрген заңнаманы орындауға байланысты жағдайларды қоспағанда не егер дербес деректер субъектісі Операторға азаматтық-құқықтық шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін деректерді үшінші тұлғаға беруге келісім берген жағдайда, Пайдаланушының дербес деректері ешқашан, ешбір жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді.
8.3. Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда Пайдаланушы операторға оператордың «Дербес деректерді өзектендіру» белгісімен info@comicconastana.kz электрондық пошта мекен-жайына хабарлама жіберу арқылы оларды өз бетінше өзектендіре алады.
8.4. Дербес деректерді өңдеу мерзімі, егер шартта немесе қолданыстағы заңнамада өзгеше мерзім көзделмесе, дербес деректер жиналған мақсаттарға қол жеткізумен айқындалады.
Пайдаланушы кез келген уақытта Операторға электрондық пошта арқылы Оператордың info@comicconastana.kz «дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу» деген белгісі бар электрондық мекен-жайына хабарлама жіберу арқылы дербес деректерді өңдеуге өзінің келісімін қайтарып ала алады.

8.5. Үшінші тарап қызметтері, оның ішінде төлем жүйелері, байланыс құралдары және басқа да қызмет көрсетушілер жинайтын барлық ақпаратты аталған адамдар (Операторлар) өздерінің пайдаланушы келісімі мен құпиялылық саясатына сәйкес сақтайды және өңдейді. Дербес деректер субъектісі және/немесе көрсетілген құжаттармен. Оператор үшінші тұлғалардың, оның ішінде осы тармақта көрсетілген қызмет көрсетушілердің әрекеттері үшін жауапты болмайды.
8.6. Дербес деректер субъектісі белгілеген таратуға рұқсат етілген дербес деректерді беруге (қол жеткізуді ұсынудан басқа), сондай-ақ өңдеуге немесе өңдеу шарттарына (қол жеткізуді алудан басқа) тыйым салу дербес деректерді ҚР заңнамасында айқындалған мемлекеттік, қоғамдық және өзге де жария мүдделерде өңдеу жағдайларында қолданылмайды.

8.7. Оператор дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректердің құпиялылығын қамтамасыз етеді.
8.8. Егер дербес деректерді сақтау мерзімі заңда, тарапы, пайда алушы немесе кепілгер дербес деректер субъектісі болып табылатын шартта белгіленбесе, Оператор дербес деректерді дербес деректер субъектісін айқындауға мүмкіндік беретін нысанда дербес деректерді сақтауды дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап ететіннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

8.9. Дербес деректерді өңдеуді тоқтату шарты дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізу, дербес деректер субъектісінің келісімінің қолданылу мерзімінің аяқталуы, дербес деректер субъектісінің келісімін кері қайтарып алу немесе дербес деректерді өңдеуді тоқтату туралы талап, сондай-ақ дербес деректерді заңсыз өңдеуді анықтау болып табылады.

9. Алынған дербес деректермен оператор жүргізетін іс-қимылдар тізбесі
9.1. Оператор дербес деректерді жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, беруді, қол жеткізуді), иесіздендіруді, блоктауды, жоюды жүзеге асырады.
9.2. Оператор ақпараттық-телекоммуникациялық желілер бойынша алынған ақпаратты ала отырып және/немесе бере отырып немесе онсыз дербес деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

10. Трансшекаралыққа жіберу дербес деректерді
10.1. Оператор дербес деректерді трансшекаралыққа жіберу жөніндегі қызметті жүзеге асыру басталғанға дейін дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органды өзінің дербес деректерді трансшекаралыққа жіберу жүзеге асыру ниеті туралы хабардар етуге міндетті (мұндай хабарлама дербес деректерді өңдеуді жүзеге асыру ниеті туралы хабарламадан бөлек жіберіледі).
10.2. Оператор жоғарыда көрсетілген хабарламаны бергенге дейін дербес деректерді трансшекаралыққа жіберуді жоспарланып отырған шет мемлекеттің билік органдарынан, шетелдік жеке тұлғалардан, шетелдік заңды тұлғалардан тиісті мәліметтерді алуға міндетті.

11. Дербес деректердің құпиялылығы
Оператор және дербес деректерге қол жеткізген өзге де тұлғалар, егер заңда өзгеше көзделмесе, дербес деректер субъектісінің келісімінсіз үшінші тұлғаларға жария етпеуге және дербес деректерді таратпауға міндетті.

12. Қорытынды ережелер
12.1. Пайдаланушы Операторға info@comicconastana.kz электрондық пошта арқылы хабарласу арқылы өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктеме ала алады.
12.2. Бұл құжатта оператордың дербес деректерді өңдеу саясатындағы кез келген өзгерістер көрсетіледі. Саясат жаңа нұсқамен ауыстырылғанға дейін мерзімсіз жұмыс істейді.
12.3. Еркін қол жетімділіктегі саясаттың өзекті нұсқасы comicconastana.kz/ Интернет желісінде орналасқан.
Мәңгілік Ел даңғылы 53/1
"EXPO" халықаралық көрме орталығы
ФЕСТИВАЛЬ ҚАЙДА ӨТЕТІН БОЛАДЫ?
COMIC CON 2024